Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY W WIŹNIE

W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz zwiększenia pomocy psychospołecznej i prawnej a także ochrony przed przemocą w rodzinie - w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - został uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych, dla osób współuzależnionych oraz członków ich rodzin. Szczegółowe informacje oraz terminy i adres Punktu wyszczególniono poniżej.
PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
działający przy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiźnie.
adres: pl.kpt. Władysława Raginisa 35 ( budynek UG Wizna wejście od strony ulicy II drzwi )
dyżur w punkcie: Anna Leśniewska - instruktor terapii uzależnień
terminy: w I, III i V wtorek miesiąca w godz. 9.00 -11.00 i w II czwartek w godz. 15.00 - 17.00
Dni dyżuru w punkcie:

harmonogram
ZAPRASZAMY
- osoby uzależnione lub zagrożone uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, hazardu, komputera i Internetu,
- członków rodzin osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem,
- osoby doświadczające przemocy.

TOP