Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWROWEJ

Urząd Gminy w Wiźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.wizna.pl

zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848). Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Wizna www.wizna.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1.elementy aktywne w serwisie nie są dostępne za pomocą klawiatury i nie posiadają dostępnej alternatywy
2. brak ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce
3. brak mapy strony bądź wyszukiwarki
4. brak w linkach prowadzących do dokumentów do pobrania informacji o języku, formacie, rozmiaru
5. brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
6. brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
7. linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
8. brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.
9. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

W Urzędzie Gminy Wizna przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do Listy kontrolnej do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Ministerstwa Cyfryzacji.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
1.wersję kontrastową,
2.możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
3.wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
4.tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
5.elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Kontakt z Urzędem Gminy w Wiźnie możliwy jest w szczególności poprzez:
1.korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: sekretariat@gminawizna.pl,
2.kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 86 888 90 00,
3.przesyłanie faksów na numer 86 888 90 13,
4.korespondencję pisemną na adres: Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35,18-430 Wizna
Do budynku prowadzi wejścia od pl. kpt. Władysława Raginisa 35, z oznaczoną tablicą: Urząd Gminy w Wiźnie. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Punkt obsługi klienta znajduje się na parterze po lewej stronie- brak podjazdu dla wózków. Do części korytarza prowadzą schody – brak podjazdu dla wózków. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak przed budynkiem wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W urzędzie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
Urząd Gminy Wizna dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.wizna.pl była na poziomie WCAG 2.0.

TOP